Website_referral_v2.jpg

หมดเวลาชวนเพื่อนยื่นกู้แล้ว อย่าลืมชวนเพื่อนชำระค่างวดเพื่อได้ค่าแนะนำเพิ่ม

ชวนเพื่อนใช้แอปเงินทันเด้อ เพื่อสะสมค่าแนะนำ

3 ขั้นตอนสะสมค่าแนะนำ

ระยะเวลาแคมเปญ: วันที่ 16 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ชวนเพื่อนลงทะเบียนใช้แอปเงินทันเด้ออย่างน้อย 5 คน โดยคัดลอกลิ้งก์ หรือกดแชร์ลิ้งก์ของคุณ 

app1.jpg

กดเมนูขวาสุด ()

app1-2.jpg

จะปรากฎข้อมูลแคมเปญ

app2.jpg

แชร์ลิ้งก์ที่ปรากฎให้เพื่อน

คุณจะได้รับค่าแนะนำเมื่อเพื่อนที่ใช้ลิ้งก์ของคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

รับค่าแนะนำ

10บาท

ยื่นขอสินเชื่อตั้งหลัก*

ทำสัญญาสินเชื่อตั้งหลัก*

รับค่าแนะนำ

40บาท

ชำระค่างวดสัญญาสินเชื่อตั้งหลักตามเงื่อนไข*

รับโบนัสเพิ่ม

50บาท

เฉพาะการยื่นขอสินเชื่อครั้งแรกของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น และสินเชื่อที่ยื่นขอจะต้องไม่เข้าร่วมกับโปรแกรมหรือแคมเปญพิเศษใดๆ

สามารถสะสมค่าแนะนำได้สูงสุด 5,000 บาท ต่อหนึ่งผู้แนะนำ ตลอดแคมเปญ

รักษาเครดิตของคุณโดยไม่ค้างชำระค่างวด โดยคุณจะได้รับค่าแนะนำภายในวันที่ 16 มี.ค. 64*

บริษัทจะโอนเงินค่าแนะนำภายใต้เงื่อนไขว่ายอดเงินค่าแนะนำที่สะสมจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงแล้ว และผู้แนะนำจะต้องไม่มีค่างวดค้างชำระอยู่กับบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

ใครสามารถเข้าร่วมเป็นผู้แนะนำได้บ้าง

ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าแอปเงินทันเด้อที่บริษัทได้ให้สิทธิ์ในการแชร์ลิ้งก์ไว้ โดยสามารถตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ที่แอปเงินทันเด้อ 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญชวนเพื่อน (ระยะเวลาแคมเปญ: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564)

 

1.  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญ “ชวนเพื่อน” ได้นั้น (“ผู้แนะนำ”) จะต้องเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้เท่านั้น โดยหากผู้แนะนำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ทราบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ หรือช่องทางที่ใช้ในการติดต่อที่ผู้แนะนำเคยให้ไว้แก่บริษัท

 

 2.  ผู้แนะนำสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้โดยการแนะนำแอปพลิเคชันเงินทันเด้อต่อบุคคลอื่น (“เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ”) ด้วยลิ้งก์ส่วนตัวของผู้แนะนำที่บริษัทได้กำหนดไว้ (“ลิ้งก์ของผู้แนะนำ”)

 

3.  เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งาน และ/หรือยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเงินทันเด้อก่อนวันเริ่มแคมเปญนี้

 

4.  เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องใช้ลิ้งก์ของผู้แนะนำในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ และผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเข้าร่วมแคมเปญ ต่อเมื่อมีเพื่อนที่ได้รับการแนะนำเป็นจำนวนอย่างน้อย 5 คน ที่ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ และมีเพื่อนที่ได้รับการแนะนำเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 คน ที่ดำเนินการขอสินเชื่อตามขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ในแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ ในระหว่างระยะเวลาแคมเปญ คือ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

 

5.  ในกรณีที่เพื่อนที่ได้รับการแนะนำได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้ว ค่าแนะนำที่ผู้แนะนำจะได้รับสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญจะเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เมื่อเพื่อนที่ได้รับการแนะนำดำเนินการดังต่อไปนี้

ยื่นขอสินเชื่อตั้งหลักสำเร็จ*: ค่าแนะนำ 10 บาท

ทำสัญญาสินเชื่อตั้งหลักสำเร็จ*: ค่าแนะนำ 40 บาท

ชำระค่างวดสัญญาสินเชื่อตั้งหลัก งวดแรกไม่เกิน 7 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ*: โบนัสเพิ่ม 50 บาท

 

*เฉพาะการยื่นขอสินเชื่อตั้งหลักครั้งแรกของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น และสินเชื่อที่เพื่อนที่ได้รับการแนะนำยื่นขอจะต้องเป็นสินเชื่อตั้งหลักที่ไม่เข้าร่วมกับโปรแกรมหรือแคมเปญพิเศษใด ๆ

 

ทั้งนี้ การยื่นขอสินเชื่อตั้งหลักสำเร็จ และการทำสัญญาสินเชื่อตั้งหลักสำเร็จ จะต้องเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาแคมเปญ คือ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 –31 มกราคม 2564 รวมทั้งผู้แนะนำจะมีสิทธิได้รับเงินค่าแนะนำก็ต่อเมื่อมียอดเงินค่าแนะนำสะสมภายใต้แคมเปญนี้ ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ไม่ต่ำกว่า 100 บาทเท่านั้น โดยผู้แนะนำสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าแนะนำสะสมได้ผ่านแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ

 

6.  บริษัทจะโอนเงินค่าแนะนำตามข้อ 5. เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผู้แนะนำได้ใช้หรือเคยใช้เป็นบัญชีรับเงินสินเชื่อตามสัญญาสินเชื่อที่ผู้แนะนำทำไว้กับบริษัทฉบับล่าสุด ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขว่ายอดเงินค่าแนะนำที่สะสมมานั้น จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 บาท ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงแล้ว และผู้แนะนำจะต้องไม่มีค่างวดค้างชำระอยู่กับบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป    

 
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบทางแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ เมื่อมีการโอนเงินค่าแนะนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้แนะนำสำเร็จ         

 

7.  หากผู้แนะนำไม่ได้รับเงินค่าแนะนำจากบริษัทในวันที่ที่กำหนด ผู้แนะนำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านทาง https://money-thunder.com/referral-request-form หรือเว็บไซต์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้กำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ภายใน 30 วัน นับจากวันครบกำหนดจ่ายค่าแนะนำ (วันที่ 16 มีนาคม 2564) เพื่อขอตรวจสอบสิทธิในการรับเงินค่าแนะนำเพิ่มเติม หากผู้แนะนำไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้แนะนำขอสละสิทธิ์ในการยื่นเรื่องเพื่อรับเงินค่าแนะนำ

 

8.  ผู้แนะนำสามารถคัดลอกหรือกดแชร์ลิ้งก์ของผู้แนะนำ เพื่อแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับเงินค่าแนะนำตามแคมเปญนี้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อผู้แนะนำ 1 (หนึ่ง) ราย ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 

9.  ผู้แนะนำไม่สามารถโอนสิทธิในการรับเงินค่าแนะนำ หรือสิทธิใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ และเงินค่าแนะนำไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

 

10. ผู้แนะนำจะต้องไม่กระทำการ รวมถึงไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เข้าข่ายเป็นการใช้ลิงก์ของผู้แนะนำอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

11. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเรียกเงินค่าแนะนำคืน ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้แนะนำ และ/หรือเพื่อนที่ได้รับการแนะนำมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายตามแคมเปญนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

13. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 

14. ผู้แนะนำสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เงินทันเด้อ https://www.money-thunder.com/referral และ Line Official Account: @moneythunder ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง